Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобряване на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и одобрение план – сметка за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на територията на община Черноочене.

На основание чл.66 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ изготвената план-сметка, включва необходимите разходи за следните дейности:

 • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 • Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/;
 • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
 • Отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

І. Организация на дейностите.

 

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси, Община Черноочене предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране се осъществяват от фирма „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, съгласно сключен договор №83 от 20.05.2022 г., а дейността  по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината от дейност „Чистота“ при Община Черноочене.

Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2024 г. са определени със Заповед № 1044/30.10.2023 г. на кмета на Община Черноочене, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

 

ІІ. Формиране на план-сметката.

 

Разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Черноочене – предвидените средства са в размер на 300 000,00 лв.
 2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидените средства са в размер на 120 000,00 лв.
 3. Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък за 2024 г. е 95 лв./тон, съгласно в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отчисленията по чл.60 от ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото /Съгласно Заповед №69/011.2019 г. на директора на РИОСВ-Хасково/ е в размер на 5,87 лв./тон. Общо необходимите средства са в размер на 70 609,00 лв. За тях ще се приложи §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 г.

 

ІІІ. Начин на определяне на годишния размер на таксата.

 

Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е основна компонента за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ.

Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.

При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.

В този смисъл е и Решение №1 от 13.01.2022 г. на Общински съвет – Черноочене, с които е определено, че при подадена Декларация по чл.16, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, таксата се определя по следния начин:

А) 1 бр. кофа 120 л. за граждани, за услугите събиране и извозване на ТБО, за населените места: Габрово, Каблешково, Комунига, Нови пазар, Пряпорец, Пчеларово, Среднево и Черноочене – 250 лева, а за населените места: Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Водач, Вождово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Лясково, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово – 125 лева, като за услугите обезвреждане на ТБО в депо и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота.

Б)   1 бр. контейнер тип „Бобър“ 1100 л. за предприятия, за услугите събиране и извозване на ТБО, за населените места: Габрово, Каблешково, Комунига, Нови пазар, Пряпорец, Пчеларово, Среднево и Черноочене – 900 лева, а за населените места: Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Водач, Вождово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Лясково, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово – 450 лева, като за услугите обезвреждане на ТБО в депо и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота.

В случай, че гражданите и предприятията желаят да се възползват от предоставената възможност за ползване на индивидуални съдове, следва да подадат „Декларация за определяне на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване на база количеството отпадъци”. С декларациите се посочват вида и броя на необходимите съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозване на битовите отпадъци, съгласно заповедта на кмета на общината, както и базовите параметри на недвижимите имоти.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Предвид тези обстоятелства план-сметката за дейностите по управлението на отпадъците за 2024 г. е разработена на база досегашната основа, определена съгласно Решение №1 от 13.01.2022 г. на ОбС – Черноочене и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, както следва:

 1. За жилищни имоти на граждани и предприятия – в промили пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга поотделно.
 2. За нежилищни имоти граждани – в промили пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга поотделно.
 3. За нежилищни имоти предприятия – в промили пропорционално върху по – високата между данъчната оценка или отчетната стойност на имота, за всяка услуга поотделно.
 4. За гражданите, подали декларация за ползване на индивидуални съдове за отпадъци, таксата се определя според вида на съда – 1 бр. кофа и според честотата на събиране и извозване, съгласно Решение №1 от 13.01.2022 г. на ОбС – Черноочене.
 5. За предприятията, подали декларация за ползване на индивидуални съдове за отпадъци, таксата се определя според вида на съда – 1 бр. контейнер тип „Бобър“ 1100 л. и според честотата на събиране и извозване, съгласно Решение №1 от 13.01.2022 г. по на ОбС – Черноочене.
 6. За имоти, намиращи се извън районите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци – определения промил за обезвреждане в депо и определения промил за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

В план-сметката за 2024 г. са включени приходи от ТБО в размер на 340 000 лв. /приспаднати са отстъпката от 5 % за платилите налога си до 30 април/. Разликата се покрива от други данъчни и неданъчни приходи на общината.

При направения подробен анализ на разходите за дейностите за 2021 г. е видно следното: Отчисленията по чл.64 от ЗУО се увеличават от 69 лв./тон за 2020 г., на 82 лв./тон за 2021 г. и 95 лв./тон за 2022 г. и следващи

Размера на извозените битови отпадъци е 587 т. през 2020 г., 623 т. през 2021 г. и 700 т. през 2022 г.

Приблизителното количество, което се очаква да бъде депонирано през 2024 г. е 700 т. Отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2024 г. изчислени съобразно осредненото количество отпадъци са в размер на 70 609,00 лв. За тях ще се приложи §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 г.

Предвид §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 г., събираемостта при настоящите промили се получава недостиг на предвидените приходи от около 80 000,00 лв., които да се компенсират от други данъчни и неданъчни приходи.

За определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, когато това е възможно, задължените субекти подават „Декларация за определяне на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на база количество отпадъци” /Приложение №2 и 3 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене/. Със заявлението се посочва вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базови параметри за недвижимия имот, съгласно чл.16б, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

С оглед на цитираните разпоредби и определеният в тях приоритет при избора на начин за определяне на такса битови отпадъци Общинска администрация Черноочене е разгледала възможността за определяне на таксата според количеството.

На територията на община Черноочене на общодостъпни места са поставени контейнери за колективно ползване, поради което не може да се установи конкретното количество на битовите отпадъци, отделено от всеки имот поотделно и въз основа на него да се плати такса. Това би било възможно, ако собственикът на имот посочи броя и вида на съдовете, които са му необходими и честотата на извозването, да осигури място за контейнерите на територията на имота си, а не на улицата. Към момента това е трудно практически и неизгодно икономически, т.е. необходимо е на всеки един потребител да бъде предоставен съд за събиране на отпадъци или на няколко потребители да се предостави един общ съд, като се извършва претегляне и записване на отпадъците.

Доставка на индивидуални съдове и реално измерване на количеството на битовите отпадъци за сградите в режим на етажна собственост е невъзможно без активното участие на управителите на етажната собственост. Следва да се има предвид, че в Закона за управление на етажната собственост освен първоначалната регистрация не са предвидени начини за последващо взаимодействие и контрол между Общинските администрации и управителите на етажната собственост с оглед установяване на реално живущите в сградата в режим на етажна собственост. Книгите на собствениците се поддържат от управителните съвети и същите не се представят в общинските администрации при промяна на броя на живущите, което от своя страна води до невъзможност за реално определяне броя на ползвателите на услугите по организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо. Следва да се има предвид и съществуването на още една пречка за въвеждане на този начин на определяне на такса битови отпадъци, каквато се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна собственост.

При така действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването и броя на ползвателите в сградите с режим на етажна собственост, както и внедряване на изцяло нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо.

За всичко това е необходимо технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Черноочене към настоящия момент не разполага, поради което е отложено и влизането в сила на въведените промени на нормативната уредба на националното законодателство. От изложените дотук мотиви става ясно, че е невъзможно определянето на такса битови отпадъци според генерираното количество отпадъци.

Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти.

При това положение обективно е невъзможно да се определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател, тъй като в община Черноочене не е внедрена технология и методика за определяне на количеството на битовите отпадъци.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Законодателят е поставил в определена и императивна последователност начините на определяне размера на таксата. Основният начин е според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството се преминава към определяне на такса в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

С приемането на настоящото решение на Общински съвет Черноочене се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Ето защо на основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.3, т.2 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. I. На основание чл. 66, ал.3, т.2 от ЗМДТ, одобрява План-сметката за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Черноочене, съгласно Приложение №1.

 

ІІ. Определя размера на такса за битови отпадъци, дължима през 2024 година, съобразно приетото Решение №1 от 13.01.2022 г. на Общински съвет – Черноочене,  както следва:

 

Вид услуга

Когато не може да се установи вида и броя използвани съдове, на база данъчна оценка При подадена декларация по чл.16, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене
Жилищни имоти на всички Нежилищни имоти на граждани Нежилищни имоти на предприятия и общината 1 бр. кофа 120 л. за физически лица 1бр. контейнер тип „Бобър“ 1100 л.     за предприятия
І-ва услуга

Събиране и извозване на ТБО:

– За населените места: Габрово, Каблешково, Комунига, Нови пазар, Пряпорец, Пчеларово, Среднево и Черноочене

 

 

 

 

 

 

5,0 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

6,0 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

8 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

250 лв.

 

 

 

 

 

 

 

900 лв.

– За населените места: Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Водач, Вождово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Лясково, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово  

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 лв.

 

ІІ-ра услуга

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

2,5 на 1000 3,0 на 1000 3,0 на 1000 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота
ІІІ-та услуга

Поддържане чистотата на териториите на обществено ползване

0,5 на 1000 2,0 на 1000

 

 

2,0 на 1000 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота
 1. За жилищни имоти на граждани и предприятия в населените места без организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

1.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

1.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

1.3. Такса за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

 1. За нежилищни имоти на граждани в населените места без организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

2.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

2.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

2.3. Такса за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

 1. За нежилищни имоти на предприятия и на общината в населените места без организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

2.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

2.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

2.3. Такса за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 5,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Приложение №1

Приходи по видове източници Общо:  420 000 лв.
1. От такса за битови отпадъци                    340 000 лв.
2 Други данъчни и неданъчни приходи 80 000 лв.
Необходими разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ
I „Сметосъбиране и сметоизвозване“  
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти 300 000
                                                     Всичко:     300 000
II „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ тон лв.  
1 Отчисления по ЗУО /§26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 г./     70 609
а Отчисления по чл.60 от ЗУО /Съгласно Заповед №69/01.11.2021 г. на директора на РИОСВ-Хасково/ 700 5,87 4 109
б Отчисления по чл.64 от ЗУО 700 95.00 66 500
III „Чистота на териториите за обществено ползване“
1 Почистване на улици, площади, алеи, паркове, 120 000
зони на общински пътища, на нерегламентирани сметища, косене на зелени площи, пръскане срещу паразити и др.
ОБЩО:  I+III     420 000

 

 

С уважение,

 

АЙДЖАН АХМЕД

Кмет на Община Черноочене

 

Съгласували:

Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

 

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

 

Изготвил:

Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“

Приложения:

2024_Uvedomlenie_TBO_2024

spravka_26_5_tbo_12012024 Справка от 12.02.2024 г.

protokol_12022024_tbo Протокол от 12.02.2024 г.