Обява

Обяви

за среща за обществено обсъждане

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, представлявана от Кмета Айджан Ахмед,
с адрес: с. Черноочене, ул. ,,Шеста‘‘ №9, общ. Черноочене, обл. Кърджали

на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на общината /ОУПО/ се организира среща за :

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект ,,Изменение ОУП на Община Черноочене‘‘ и на доклад за екологична оценка / ЕО / на изменението и всички приложения към него.

Срещата ще се проведе на 17.01.2024г. от 11 часа, в залата на читалището в
с. Черноочене.

Предварителния проект за изменение на ОУП на община Черноочене и приложенията към него и Докладът за ЕО са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в Техническата служба при община Черноочене, считано от 12.01.2024г. до 17.01.2024год.

Писмени становища могат да се представят всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в деловодството на Община Черноочене в с. Черноочене, ул. ,,Шеста‘‘ №9 и по електронен път на e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Техническа служба, телефон: 03691/6163