В община Черноочене се проведе обществено обсъждане на анализа и предложението за национална карта за социалните услуги

Новини

На 7 ноември 2023 година в община Черноочене, в изпълнение на Наредбата за планирането на социалните услуги и Заповед № 997 /23.10.2023 година на кмета на община Черноочене се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.
На обществено обсъждане присъстваха: господин Месру Мюмюн – секретар на община Черноочене, господин Ферхад Ферхад – заместник-кмет на община Черноочене и Председател на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Черноочене, госпожа Юзлем Али – представител на ДСП – Кърджали и член на съвета по въпросите на социалните услуги, господин Мюмюн Осман – управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост село Минзухар и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост село Патица, ,госпожа Даниела Николова – главен експерт „ПТЗ” към отдел ИПСИП, госпожа Себилджан Халил – социален работник по ДДД „Асистентска подкрепа”, госпожа Найме Мехмед – специалист отдел „ГРАО”, госпожа Асие Мурад –представител на Д”БТ” – град Кърджали, представители на общинска администрация и граждани.
Общественото обсъждане бе ръководено от госпожа Даниела Николова, която информира присъстващите, че в законно установения 30 дневен срок, през който Анализът и предложението за Национална карта бяха публикувани за електронната страница на общината няма постъпили предложения и становища от граждани на посочения електронен адрес и в деловодството на общинска администрация.
Госпожа Николова – главен експерт „ПТЗ” запозна присъстващите с нормотивната база и процедурата по окончателно приемане на Анализа и предложението за Националната карта: Съгласно § 31 от ПЗР към Закона за социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се приема от Министерски съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Първите демографски данни от преброяването бяха публикувани на електронната страница на НСИ на 03.10.2022 година. В законно установения шестмесечен срок общината разработи, публикува за обществено обсъждане, а ОбС Чернооочене прие Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Въз основа на Анализа и предложението на общините Агенцията за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги, предмет на настоящото обществено обсъждане.
На заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Черноочене, проведено на 19.10.2023 година горецитираните документи бяха обсъдени и приети.
Госпожа Николова информира присъстващите, че в Предложението за Национална карта на социалните услуги, броят на ползвателите на ДДД „Асистентска подкрепа” е завишен от 39 на 71 броя ползватели и за възможността за създаване на устойчивост на услугата „Грижа в дома” чрез финансиране на услугата като държавно делегирана дейност след изтичане срока на изпълнение дейностите по проекта.
Общината ще изготви и изпрати до ДСП-Кърджали становище съгласно изискванията на утвърдения времеви график.