Съобщение за обществено обсъждане

Съобщения

на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги
Във връзка с разработените Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на национално ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, съгласно чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, от страна на АСП, областна управа и общините се предприемат последващи действия и стартира обсъждане на областно и общинско ниво.
В изпълнение задълженията на общинска администрация Черноочене, предоставяме на вниманието ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта в частта относно социалните услуги на общинско ниво.
Мнения и предложения могат да бъдат отправяни на e-mail: obshtina_chernoochene@ abv.bg или в информационния център на Община Черноочене на адрес: с.Черноочене , ул. ,,Шеста“ № 9.
Срокът за мнения и предложения по Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Картата в частта относно социалните услуги на общинско ниво е 30 дни.
Анализът на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и Предложението за Национална карта на социалните услуги може да намерите в прикачените файлове.

Приложения:


Предложение за национална карта на социалните услуги

Анализ на национално ниво