Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Грижа в дома

Осми месец успешно продължава изпълнението на дейностите  по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

От първи март 2023 година 116 потребители получават грижи в дома, съгласно индикираните им потребности и изготвените индивидуални оценки.

Освен от 28 домашни санитари, 4 разносвачи на храна, социален работник и психолог потребителите се обслужват и от 5 здравни специалисти. Едни от най-желаните здравни услуги са тези на рехабилитатора Юммю Ахмед.

През месец ноември предстои организиране и провеждане на полудневно надграждащо обучение на персонала на Центъра.

Община Черноочене ще се възползва от възможността за удължаване срока на предоставяне на услугата до трансформирането на услугата в държавно делегирана дейност, но не повече от 6 месеца.