Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Вземане на решение за избор  на временно изпълняващи длъжността

Кмет на Община Черноочене и кметове на кметства към Община

Черноочене

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. и участието на сега действащите кметове в тях е необходимо Общински съвет – Черноочене да вземе решение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Черноочене и на кметове на кметства .

Съгласно чл.42 ,ал.8 от ЗМСМА, когато кмет на община,  кмет на район и кметове на кметства са  регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, не по-късно от  7-дневен срок преди края на мандата, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района и кмет на  кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Кандидатите за кметове и общински съветници са длъжни да излязат в неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск след регистрацията им в ОИК за участие в изборите и техните функции до полагането на клетва от новоизбраните кметове ще  бъдат изпълнявани от лицата, които Общинският съвет ще избере. Освен това  действащите кметове, които не са кандидати изпълняват длъжността кмет до 27.10.2023 г., когато им изтича мандатът. Това налага ОбС да избере Врид. Кмет на община и кметовете на кметства до полагане на клетва  от новоизбраните кметове.

Предлагам Общински съвет-Черноочене да избере следните лица за временно изпълняващи длъжността  кметове  на кметства, както следва:

I. За временно изпълняващ длъжността кмет на Община Черноочене – Айдън Осман, считано от 27.10.2023 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет на общината.

 

II.За временно изпълняващи длъжността кметове на кметства, считано от 02.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове:

 

1 Мехмед Рафет Рамис км. Нови пазар
2 Хюлия Нермин Салим км. Железник
3 Хабибе Хакиф Ахмед км. Патица
4 Ахмед Ахмед Исмаил км. Свободиново
5 Нефизе Юмер Халил км.Бели вир
6 Неше Мюмюн Исмаил км.Водач
7 Нурджан Исмаил Билял км.Даскалово
8 Рами Керим Салим км.Дядовско
9 Мелекшен Сали Мехмед км.Житница
10 Зюрие Местан Кадир км.Каблешково
11 Шенай Шабан Ахмед км.Комунига
12 Бедри Бейсим Ибрям км.Лясково
13 Халид Халил Осман км.Минзухар
14 Байрие Шаиб Рюстем км.Паничково
15 Шаиб Иса Иса км.Петелово
16 Адиле Мюмюн Салим км.Пряпорец
17 Гюлджихан Мехмед Рамадан км.Стражница
18 Юзлем Рафетова Мурадова км. Божурци
19 Вадет Сафет Мюмюн км.Яворово

 

III. За временно изпълняващи длъжността кметове от 27.10.2023 година до полагане на клетва на новоизбраните кметове:

  1. Беятин Мехмед Халим  –  кмет на км. Габрово;
  2. Байрам Мюмюн Мустафа – кмет на км. Ябълчени

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42,ал.6 и ал.8 от същия  закон,

 

 

П Р Е Д Л А Г А М:

 

 

Общински съвет -Черноочене да обсъди и приеме предложения проект за решение.

 

Приложение: Проект за решение.

 

Айдън Осман

Кмет на Община Черноочене

 

П  Р  О  Е  К  Т !

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                                                                   №…….

                                                с. Черноочене,………….2023 г.

 

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на община

Черноочене и кметове на кметства към Община Черноочене.

 

 

Общински съвет- Черноочене ,след като обсъди предложението на кмета на община Черноочене и след разисквания, на основание чл.21,ал.1, т.6 ,т.23 и чл.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42,ал.6 и ал.8 от същия закон,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            I.Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Черноочене Айдън Ариф Осман, считано от 27.10.2023 година  до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Черноочене.

II.Избира за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства, считано от 02.10.2023 година до полагане на клетва от новоизбраните кметове:

 

1 Мехмед Рафет Рамис км. Нови пазар
2 Хюлия Нермин Салим км. Железник
3 Хабибе Хакиф Ахмед км. Патица
4 Ахмед Ахмед Исмаил км. Свободиново
5 Нефизе Юмер Халил км.Бели вир
6 Неше Мюмюн Исмаил км.Водач
7 Нурджан Исмаил Билял км.Даскалово
8 Рами Керим Салим км.Дядовско
9 Мелекшен Сали Мехмед км.Житница
10 Зюрие Местан Кадир км.Каблешково
11 Шенай Шабан Ахмед км.Комунига
12 Бедри Бейсим Ибрям км.Лясково
13 Халид Халил Осман км.Минзухар
14 Байрие Шаиб Рюстем км.Паничково
15 Шаиб Иса Иса км.Петелово
16 Адиле Мюмюн Салим км.Пряпорец
17 Гюлджихан Мехмед Рамадан км.Стражница
18 Юзлем Рафетова Мурадова км. Божурци
19 Вадет Сафет Мюмюн км.Яворово

III. За временно изпълняващи длъжността кметове от 27.10.2023 година до полагане на клетва на новоизбраните кметове:

 

  1. Беятин Мехмед Халим  –  кмет на км. Габрово;
  2. Байрам Мюмюн Мустафа – кмет на км. Ябълчени

 

IV.Общински съвет – Черноочене възлага на кмета на община Черноочене да сключи трудови договори или допълнителни споразумения към трудовите им договори с горепосочените лица, съобразно изискванията на Кодекса на труда, с възнаграждение, равно на основното месечно възнаграждение на титулярите.