Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило Заявление с вх.№54-00-64 от 18.09.2023год. от “Електроразпределение Юг” ЕАД, гр.Пловдив във връзка с инвестиционното им намерение за изграждане на обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене” с искане да се разреши изработване на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ с цел съкращаване на сроковете за захранване с ел. енергия на построените жилищни сгради в поземлен имот /ПИ/35047.8.438 и ПИ35047.8.439 по КККР на с.Каблешково.
Съгласно разпоредбите на чл.150, ал.2 от ЗУТ комплексният проект за инвестиционна инициатива трябва да съдържа проект за подробен устройствен план и инвестиционен проект.
Към заявлението е приложено предложение за ПУП- специализирана ел.схема за трасето на подземен ел. кабел до 1 кV, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9, 35047801.17- улици, публична общинска собственост , ПИ 35047.8.438 и ПИ35047.8.439 – частна собственост по КККР на с.Каблешково и през имоти с проектни идентификатори 51994.802.446, 51994.802.447 и 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, образувани от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар , до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене.
За жилищната сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и жилищната сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 са съставени и приложени към заявлението Констативен акт /Обр.15/ за установяване годността за приемане на строежа, което е предпоставка за присъединяването на жилищните сгради към ел. мрежата на ЕVN в с.Нови пазар, общ.Черноочене.
Главния архитект на община Черноочене е съгласувал искането за изработване на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене” с Възложител “Електроразпределение Юг” ЕАД , като е издал Предложение №3/20.09.2023г.
На основание горе изложеното предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.124а, ал.1и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ /

Р Е Ш И:
1.ОбС-Черноочене разрешава на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 да изработи Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”, който да се състои от:
1.1 Проект за Подробния устройствен план /ПУП/ – специализирана ел. схема за трасето на подземен ел. кабел 1кV от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково , община Черноочене, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9, 35047801.17- улици, публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 35047.8.438 и ПИ с идентификатор 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково и през имоти с проектни идентификатори 51994.802.446, 51994.802.447, 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, образувани от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене.
Разработката да отговаря на разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и устройствените планове.
1.2. Инвестиционен проект за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 , от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”

2. ОбС-Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана ел. схема за трасето на подземен ел. кабел 1кV от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9, 35047801.17- улици, публична общинска собственост , ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково и през имоти с идентификатори 51994.802.446, 51994.802.447, 51994.802.448 – урбанизирана территория, частна общинска собственост по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
септември, 2023 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева