Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот
в с. Габрово без търг на „Български пощи“ ЕАД
и определяне на пазарната оценка на наема

Уважаеми общински съветници ,

В Общинска администрация Черноочене е постъпило писмо от Регионално управление „Южен централен регион“ на „Български пощи“ ЕАД, гр.Пловдив регистрирано с вх.№66-02-6 от 15.08.2023 г. с искане за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 20 кв.м., разположен на първия етаж в двуетажна масивна сграда в УПИ І, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово, актувана с Акт за публична общинска собственост №1464/11.07.2023 г., за осъществяване дейността на Пощенска станция в с.Габрово.
Досега помещението се ползва от дружеството по силата на Договор № 150 от 27.10.2020 г., който изтича на 01.10.2023 г.
Законът за общинската собственост (ЗОС) и Наредбата на Общински съвет Черноочене за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост (НРПУРОС) регламентират възможността, с решение на общинския съвет, имоти – общинска собственост да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически и физически лица за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.
Определянето на пазарната оценка на размера на наема за недвижимия имот е възложено на независим лицензиран експерт оценител, който е извършил оценката и е предоставил на възложителя експертната оценка.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.6 и ал.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.17 от НРПУРОС и писмо с вх. № 66-02-6 от 15.08.2023 г. от „Български пощи“ ЕАД, Общински съвет Черноочене

Р Е Ш И :

1. Отдава под наем на „Български пощи“ ЕАД с ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Академик Стефан Младенов“ №1, бл.31, недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Помещение/стая/ №1, с обща площ от 20 кв.м., разположен на първия етаж в двуетажна масивна сграда в УПИ І, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово, община Черноочене за осъществяване дейността на Пощенска станция с.Габрово за срок от 3 (три) години, считано от 01.10.2023 г.
2. Определя пазарната оценка на наема за имота в размер на 108,40 лв. без ДДС или общо 130,08 лв. с ДДС месечно.

Съгласувал:………………..
/юрисконсулт Н.Реджеб/

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман