Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Заявление с вх. №54-00-58/30.08.2023г. от ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план и ПУП- Специализирана ел. схема

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 54-00-58/30.08.2023г. от ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, ЕИК 126648457, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. кабел 1kV НН, за присъединяване на ФЕЦ разположен в УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово, общ. Черноочене с проектно трасе от имотна граница на ПИ 55960.10.229 по край странична имотна граница в имота до ТП1 Петелово и издаване на разрешение за изработване на проект за Специализирана ел. схема за трасе на ел. кабел 1kV НН, за присъединяване на ФЕЦ разположен в УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово към ТП 1 Петелово разположен в ПИ 55960.10.230 по КККР на с. Петелово, общ. Черноочене с проектно трасе от имотна граница на УПИ XIX по прилежащата улица до границата на ПИ 55960.10.229 по КККР на з-ще с. Петелово.
Собственик на УПИ XIX в кв.23 по ПУП на с. Петелово е ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, ЕИК 126648457, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан, съгласно НА №80, том III, рег. № 6541, дело №480 от 29.09.2008г. Собствениците на ПИ 55960.10.229 са учредили право на прокарване по чл.193 от ЗУТ, вписан в СВ-Кърджали с Акт №133, том2, с вх. Рег. №3337/07.08.2023г.
Предвид приложеното задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение, Възложителят има инвестиционно намерение за изграждане на ,,Външна електрическа кабелна линия 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово с ТП1 Петелово, разположен в ПИ 55960.10.230 по КККР на з-ще с. Петелово, общ. Черноочене.
Трасето на кабела се предвижда с обща дължина около 56 м.л. – от границата на УПИ XIX, през тротоари и улици, и през ПИ 55960.10.230 до ТП1 Петелово, като окончателната дължина на ел. кабел 1 kV ще бъде уточнена с изработването на устройствената план-схема за ел. кабел, придружена от регистър на засегнатите имоти и координати на чупките по трасето на ел. кабел.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл.34, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.1 и чл.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. кабел 1kV НН, за присъединяване на ФЕЦ разположен в УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово, общ. Черноочене с проектно трасе от имотна граница на ПИ 55960.10.229 по край странична имотна граница в имота до ТП1 Петелово, при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби;
2. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Специализирана ел. схема за трасе на ел. кабел 1kV НН, за присъединяване на ФЕЦ разположен в УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово към ТП 1 Петелово разположен в ПИ 55960.10.230 по КККР на с. Петелово, общ. Черноочене с проектно трасе от имотна граница на УПИ XIX по прилежащата улица до границата на ПИ 55960.10.229 по КККР на з-ще с. Петелово, при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби;
3. ОДОБРЯВА Задание за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и Специализирана ел. схема по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение;
4. ПРИЕМА решение за предварително съгласие за безвъзмездно учредяване в полза на ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан, собственик на УПИ XIX, кв.23 по ПУП на с. Петелово право на преминаване и право на прокарване по общински улици и тротоари на ел. кабел 1 kV НН за трасе на ел. кабел 1 kV НН от ФЕЦ разположен в УПИ XIX, кв. 23 по ПУП на с. Петелово, общ. Черноочене;

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
август, 2023год.

Изготвили:……………………… ……………………………..
Арх. Мюмюн Вели Сюлейман инж. Серкан Акиф
Главен архитект на община мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт