Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 55 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии по механизъм и срокове определени с Постановление №108/09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г.. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Община Черноочене с централния бюджет.
Поради лошото състояние на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа на Община Черноочене, възникна необходимост от неотложни текущи ремонти, чрез изкърпване на дупки и отстраняване на единични повреди на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа, без да променя конструкцията им.
С приемане бюджета на Община Черноочене за 2023 година, част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 315 000,00 лв. е заделен в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, която е предвиден за текущи ремонти.
В тази връзка е необходимо кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите, средствата в размер на 315 000,00 лв. да се трансформират от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г., Общински съвет – с. Черноочене
РЕШИ:

I. Дава съгласие на кмета на Община Черноочене да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 315 000,00 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа, съгласно Приложение №1.

Приложение: Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти – Приложение № 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет“

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация“

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:
prilojenie_1_spr