Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2023 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание проекта на бюджет за 2023 г. на Община Черноочене.
Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане на основание чл. 84, ал. 1, ал. 3 и ал. и 4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с чл. 94 от Закона за публичните финанси и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.

1. Бюджета на Община Черноочене за 2023 година е както следва:

Приходна част

Предвидените приходи в бюджета на Община Черноочене са в размер на 16 547 067 лв., /Приложение № 1/.
Приходната част на бюджета на Община Черноочене за 2023 година, в частта за делегираните държавни дейности е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размерите по чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 година, наличности по сметки в началото на годината и средства предвидени от местни приходи: от данъци, такси и други неданъчни приходи.
Частта на приходите с общински характер за общинските дейности е съставен на база прогноза за постъпления от местни данъци и такси, неданъчни приходи и трансфери за местни дейности, утвърдена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 година, (обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи).
I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 8 339 934 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 787 935 лв.
2. Възстановени средства за Централния бюджет – (-) 6 701 лв.
3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 14 992 лв.
4. Преходен остатък от 2022 година в размер на 573 692 лв., съгласно Приложение № 2.
II. Приходи за местни дейности в размер на 8 207 133 лв., съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 357 000 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 527 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 830 000 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 525 900 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 225 000 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 300 900 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 563 900 лв.
4. Целеви трансфер за други целеви разходи в размер на 34 100 лв.;
5. Трансфери между бюджети в размер на 8 189 лв.;
6. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС и от други държавни предприятия в размер на 15 229 лв.
7. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
8. Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на (+) 28 621 лв.
9. Преходен остатък от 2022 година в размер на 2 659 194 лв., съгласно Приложение № 2.
10. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г., ПМС № 108 от 09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.
Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 16 547 067 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 339 934 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 7 889 548 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 317 585 лв.

2. Инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 096 591 лв., съгласно Приложение № 4, като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2023 година е в размер на 2 563 900 лв., в т.ч.:
2.1.1. Финансиране на капиталовите разходи от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 година е в размер на 2 248 900 лв.
2.1.2. Средствата в размер на 315 000 лв. ще бъдат заделени в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.
2.2. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи – преходен остатък от 2022 година е в размер на 965 557 лв.
2.3 Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 156 000 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2022г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 8 531 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) в размер на 18 180 лв.
2.6. Разчета за разходите, финансирани с приходи от други източници в размер на 1 699 423 лв.

3. Общата численост и разходите за заплати на персонала през 2023 г.
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5а.
3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за местни дейности във функциите „Общи държавни служби”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 11 000 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребални нужди, лечение, обучение и за други цели) – 48 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 153 340 лв., съгласно Приложение № 6.
4.3.2 За спортни клубове – 35 000 лв.
4.4. Да упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения и приравнените към трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер до 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – 16 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер до 1,5 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – 8 000 лв.

6. Общинския съвет на основание чл. 35, ал. 2 от ПМС № 108/09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 да утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2023г. от местоживеенето до местоработата и обратно – съгласно Приложение№ 7. 6.1. Размера на транспортните разходи да са в рамките на средствата по бюджета на общината.

7. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно чл. 144, ал.4 от ЗПФ в размер на 1 435 565 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024, 2025, 2026 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение № 9.

9. Второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене през 2023 г., съгласно Приложение №10.
10. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 1 755 191 лв.
11. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 5 850 637 лева.

12. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 3 231 лв.

13. Максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2023 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, при отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, предлагам Общински съвет – с. Черноочене да определя:
14.1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
14.2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

15. Да оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Да възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Да упълномощава кмета да предоставя трансфери (временни безлихвени заеми) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Да упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Да упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4.2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

20. Да приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2023 година, съгласно Приложение № 11.

Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

Приема бюджета на Oбщина Черноочене за 2023 година, както следва:
Приходите в размер на 16 547 067 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 8 339 934 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 787 935 лв.
2. Възстановени средства за Централния бюджет – (-) 6 701 лв.
3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 14 992 лв.
4. Преходен остатък от 2022 година в размер на 573 692 лв., съгласно Приложение № 2.
II. Приходи за местни дейности в размер на 8 207 133 лв., съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 357 000 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 527 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 830 000 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 525 900 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 225 000 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 300 900 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 563 900 лв.
4. Целеви трансфер за други целеви разходи в размер на 34 100 лв.;
5. Трансфери между бюджети в размер на 8 189 лв.;
6. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС и от други държавни предприятия в размер на 15 229 лв.
7. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
8. Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на (+) 28 621 лв.
9. Преходен остатък от 2022 година в размер на 2 659 194 лв., съгласно Приложение № 2.
10. Наличности в лева по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Приема разходите за бюджет 2023 г. в размер на 16 547 067 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 339 934 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 7 889 548 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 317 585 лв.

2. Инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 096 591 лв., съгласно Приложение № 4, като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2023 година е в размер на 2 563 900 лв., в т.ч.:
2.1.1. Финансиране на капиталовите разходи от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 година е в размер на 2 248 900 лв.
2.1.2. Средствата в размер на 315 000 лв. ще бъдат заделени в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.
2.2. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи – преходен остатък от 2022 година е в размер на 965 557 лв.
2.3 Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 156 000 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2022г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 8 531 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) в размер на 18 180 лв.
2.6. Разчета за разходите, финансирани с приходи от други източници в размер на 1 699 423лв.

3. Утвърждава общата численост и разходите за заплати на персонала през 2023 г. както следва:
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5а.
3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за местни дейности във функциите, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2023 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 11 000 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребални нужди, лечение, обучение и за други цели) – 48 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 153 340 лв., съгласно Приложение №6.
4.3.2 За спортни клубове – 35 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи през 2023г.:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения и приравнените към трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер до 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – 16 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер до 1.5 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – 8 000 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2023г. от местоживеенето до местоработата и обратно – съгласно Приложение№ 7.
6.1. Размера на транспортните разходи да са в рамките на средствата по бюджета на общината.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно чл. 144, ал.4 от ЗПФ в размер на 1 435 565 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024, 2025, 2026 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене през 2023 г., съгласно Приложение №10.

10. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 1 755 191 лв.

11. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 5 850 637 лева.
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 3 231 лв.

13. Определя максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2023 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, при отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, предлагам Общински съвет – с. Черноочене одобрява:
14.1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
14.2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя трансфери (временни безлихвени заеми) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4. 2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2023 г., съгласно Приложение № 11.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 11 са неразделна част от настоящото решение.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:
Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/
Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложения:

prilojenia_budjet