ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съобщения

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/22.08.23г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2023г./събота/ от 17,30 ч. в сградата на общинския стадион – с. Черноочене, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2022г.
2. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2022г.
3. Освобождаване и приемане на членове на управителния съвет.
4. Други
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

с.Черноочене Председател : /П/
22.08.2023 г. /Месру Мюмюн/