Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №61 от 17.08.2023 г. на Общински съвет – Черноочене е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол №05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/.

21.08.2023 г.

Председател на ОбС – Черноочене: БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР