В Черноочене одобриха училищна мрежа за 2023/2024 година

Новини

На свое редовно заседание Общински съвет-Черноочене прие училищната мрежа за предстоящата учебна 2023/2024 година, без закрити училища. Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване дневен ред от 12 основни и 6 допълнителни точки. По-съществени точки между останалите са приемане отчета за дейността на Общинският съвет за първото шестмесечие на настоящата година, изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и др.
„Предизвикателствата на естествените демографски процеси поставят трудности пред образованието в малките населени места, но Община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от местния бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки във всички училищата“. Това увери съветниците кметът на Община Черноочене Айдън Осман. Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа продължава да бъде подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и запазване на училищната мрежа.
Съветниците одобриха и докладните с предложения до Министерство на образованието и науката за утвърждаване списъка със защитени и средищни училища в общината, като целта е запазване на сегашните им статути.
За защитени учебни заведения се предлагат да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово и Лясково, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене.
За защитени и средищни детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково.
Община Черноочене запазва придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места, както и столовото хранене в училищата.
Исмет ИСМАИЛ