Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол №05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол № 05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/.
В действащата редакция на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС) има текст, който не съответства на действащата нормативна база, а именно разпоредбата на чл.35, ал.3 от наредбата противоречи на разпоредбата на чл.67 от Закона за собствеността и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.
Върховният касационен съд на Република България с приетото от него Тълкувателно решение №1 от 04.05.2012 г. по тълкувателно дело №1 по описа за 2011 г. на ОСГК е разяснил, че смисълът на понятието „упражняване на правото на строеж“ , употребено в чл. 67 ЗС , когато е учредено с единен договор за част от обектите в сграда, състояща се от множество самостоятелни обекти включително и при последващо прехвърляне на правото на строеж на други лица, е изграждането на грубия строеж на сградата или съответния етап, за който е издадено разрешението за строеж.
Предвид това законово положение, действащата разпоредбата на чл.35, ал.3 от НРПУРОС, която гласи, че: Молбата по ал.2 се придружава със: документ за собственост върху построената сграда (договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя), скица на имота с обяснителна записка , че сградата е построена в съответствие със строителните правила и норми и договора за ОПС с общината, констативен акт образец №15 за установяване годността за приемане на строежа, ако е необходимо, може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата, необосновано ограничава собствениците, които са изградили своите сгради до етап на груб строеж върху земя – частна общинска собственост, въз основа на надлежно учредено право на строеж, съответно се снабдили с Актове за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съставени съобразно разпоредбата на чл.181, ал.3 от ЗУТ, да закупят земята върху която им е учредено право на строеж, в съответствие с чл.35, ал.3 от ЗОС.
С предложеното изменение и допълнение на наредбата се предвижда разпоредбата на чл.35, ал.3 от наредбата да бъде приведена в законосъобразен вид, като вместо констативен акт образец №15 за установяване годността за приемане на строежа, кандидатите за закупуване по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на земя – частна общинска собственост, представят Акт за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съставен съобразно чл.181, ал.3 от ЗУТ.
Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост сочат, че не се очакват значителни последици от прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
Целта на настоящото изменение и допълнение е привеждането на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в съответствие с актуалната нормативна база.
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост ще окаже благоприятно финансово отражение върху бюджета на Община Черноочене, тъй като ще позволи на общината да реализира законосъобразни приходи от управлението и разпореждането с общинската собственост.
Предлаганите промени не изискват финансови средства за прилагането на новата разпоредба на чл.35, ал.3 от наредбата.
Предлаганият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост е разработен и синхронизиран с действащата редакция на Закона за собствеността, Закона за общинската собственост, Европейската харта за местно самоуправление и Европейска харта за регионално развитие и с приложимото европейско законодателство.

С оглед изложеното и на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе решение, съгласно предложения проект.

Приложение:
1. Проект на решение на Общински съвет – Черноочене.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Черноочене на основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, както и на основание чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /приета с Решение № 71/06.08.2020 г. от протокол № 05/06.08.2020 г. на Общински съвет – Черноочене/, както следва:

§ 1. В чл.35, ал.3 се правят следните изменения и допълнения:
„Молбата по ал.2 се придружава със: документ за собственост върху построената сграда (договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя), скица на имота с обяснителна записка, че сградата е построена в съответствие със строителните правила и норми и договора за ОПС с общината и Акт за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съставен съобразно чл.181, ал.3 от ЗУТ. При необходимост могат да бъдат изискани и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост влиза в сила от деня на разгласяването й на интернет страницата на Община Черноочене.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

Приложения:
predvar_ocenks_chastichna

naredba_rpuros

proekt_izm_dop