Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 22.06.2023 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, относно попълване състава на Постоянна комисия на ОбС–Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема за трасето на подземен оптичен кабел за предоставяне на интернет услуги и телевизия през поземлен имот с идентификатор 58829.96.212 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиране по имотни граници на поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 по плана на с.Житница, общ.Черноочене и заличаване на нереализиран участък от улица от о.т.10 до о.т.41, предвидена да премине през имота.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
заявление с вх. № 94-00-1426/07.06.2023г. от Веселин Миланов Маринов с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
заявление с вх. № 94-00-1427/07.06.2023 г. от Ниязи Аптиджемил Халил с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на общински поземлени имоти с идентификатори 58731.10.205, 58731.10.158 и 58731.10.143 по КККР на с. Пряпорец, община Черноочене, одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ и разширение на строителните граници на селото.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за осигуряване на съфинансиране във връзка с проект „Пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене“, внесен пред СНЦ „МИГ Минерални бани-Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: