Предложение

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянна комисия на ОбС–Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уважаеми дами и господа общински съветници,

с Решение №110/ 17.03.2023 г. на ОИК – Черноочене са прекратени пълномощията на Мелиха Ахмед – общински съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи”. Същата беше в състава на Постоянната комисия на ОбС-Черноочене за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което налага попълване състава на тази комисия.
В тази връзка предлагам на вниманието на Общинския съвет следното

Проекто – решение :

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.72, ал.1 и ал.2, т.3; § 2, ал.1, т.5, ал.5 и ал. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Решение №110/ 17.03.2023 г. на ОИК – Черноочене, ОбС – Черноочене реши:
– На мястото на Мелиха Ахмед избира Исминаз Емин за член на Постоянната комисия на Общински съвет – Черноочене за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/