Обява

Обяви, Съдебни заседатели - мандат 2023-2027 г.

Общински съвет – Черноочене набира кандидати за съдебни заседатели за
Районен съд – Кърджали, за мандат 2023 – 2027 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление / Приложение 1/;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; / Приложение 2/;
8. Писмено съгласие / Приложение 3/
9. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни / Приложение 4/;
10. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /ако е приложимо/;

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани;
11. Да отговарят на условията на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ – Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд;

Място и срок за подаване на документи:
Адрес: Община Черноочене, ул.”Шеста” № 9
Общински съвет – Черноочене, ет. 2, стая № 17 – До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2023 – 2027 г.

Краен срок за подаване на документи: 15.06.2023 г.
Подаването на документите се извършва лично. Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Черноочене, както и на сайта на Община Черноочене в раздел Обяви.
Телефон за информация: 03691/ 63 – 34
Приложения:
1. Приложение № 1 – Заявление ;
2. Приложение № 2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ ;

3. Приложение № 3 – Писмено съгласие / по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / ;

4. Приложение № 4 – Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни ;

ПРИЛОЖЕНИЯ:

CCF_000157

CCF_000158

CCF_000159

CCF_000160

CCF_000161