Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 19.04.2023 година /сряда/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Черноочене и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Минерални бани-Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с обект „Изграждане на площад със сцена в кв. 7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 по плана на с. Черноочене – център и пешеходна пътека тип пасарел при главен път І-5 в с. Черноочене“, Подобект“Пасарел над главен път І-5 в с. Черноочене“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, относно процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали за мандат 2023-2027 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на общински поземлени имоти с идентификатори 23114.500.137 и 23114.500.437 по Кадастралната карта на землище с.Драганово, общ.Черноочене, с цел промяна предназначение на земеделската земя и застрояване с жилищни сгради съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене в устройствена зона Жм – жилищна зона с малка височина /до 10м/ за задоволяване на жилищни нужди на населението в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/