Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на общински поземлени имоти с идентификатори 23114.500.137 и 23114.500.437 по Кадастралната карта на землище с. Драганово, общ.Черноочене, с цел промяна предназначение на земеделската земя и застрояване с жилищни сгради
съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене в устройствена зона Жм – жилищна зона с малка височина /до 10м/ за задоволяване на жилищни нужди на населението в община Черноочене.

Уважаеми общински съветници,

В Общия устройствен план на община Черноочене сме предвидили възможност поземлени имоти, собственост на община Черноочене, намиращи се в съседство с населените места на територията на общината, към които има инте-рес от страна на населението за изграждане на жилищни сгради, и най-вече към населени места, в които няма свободни/незастроени общински поземлени имоти, а има граждани с не задоволени жилищни нужди, да се застрояват с жилищни сгради след промяна предназначението на земеделската земя. В Общия устройствен план такива имоти са съобразени с възможността за достъп от същестхвуващи улици и общински пътища, както и възможност за водоснабдяване с питейна вода и захранване с ел. енергия от съществмуващите селищни мрежи.
Във връзка със заявено желание от живущи в с.Драганово за построяване на жилищни сгради в с.Драганово за задоволяване на собствени жилищни нужди, предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене

Р Е Ш И:

Общински съвет – Черноочене одобрява заданието и разрешава на община Черноочене да изработи проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 23114.500.137 – ливада с площ 1869 кв.м. , осма категория на земята и поземлен имот с идентификатор 23114.500.437 – пасище с площ 2212кв.м. , осма категория на земята по Кадастралната карта на землище с.Драганово, общ.Черноочене, с цел промяна предназначение на земеделската земя и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене с жилищни сгради в устройствена зона Жм – жилищна зона с малка височина /до 10м/, при спазване на разпоредбите на чл.19 от Закона за устройство на територията относно площ , размери и лице на урегулираните поземлени имоти, които ще се образуват от поземлени имоти с идентификатори 23114.500.137 и 23114.500.437 по КККР на землище с.Драганово, общ. Черноочене, разпоредбите на Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН / с.Черноочене
април, 2023год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева