Обявление

Обяви, Съобщения

На основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията, Кметът на община Черноочене разгласява с настоящото обявление, че на свое заседание проведено на 22.02.2023 г. Общински съвет Черноочене прие Решение №26, с което:
1.Разрешава да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
– Проект за подобрен устройствен план-парцелен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия и изразяване на съгласие за промяна предназначение на имоти собственост на физически и юридически лица с идентификатори 55395.2.78, 55395.2.91,55395.2.71,55395.2.34, 55395.2.96, 55395.2.151, 55395.3.157, 55395.3.155, 55395.3.156, 55395.30.30, 55395.2.50, 55395.2.44,55395.2.340,55395.2.341, 55395.2.48, 55395.2.47, 55395.2.45, 55395.2.64 по КККР на землище с. Паничково за нуждите на общината за общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково, община Черноочене. Пътят обект на проектиране и техническо съоръжение са част от общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово- Паничково.

– Технически инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково“, община Черноочене.

2.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите имоти, необходими за реализиране на инвестиционното намерение на общината и провеждане на отчуждителна процедура за засегнатите части от имотите, съгласно приложения регистър при спазване разпоредбите на чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОЗЗ и чл.73, ал.1, т.1 и чл.75 от Закона за горите.
Одобрява заданието на възложителя, с което обоснована необходимостта от изработването на плана, придружено от опорен план с информация за съществуващо положение на имотите. Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти (чл.229 и чл.230 от ЗУТ и § 13 от ПРЗУТ).
Обхватът и съдържанието на подобрения устройствен план да се съобразят с разпоредбите на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – ДВ.бр.57 от 2001 г. и БСА бр.9/10 от 2001 г. на МРРБ при спазване изискванията на Наредба 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и при спазване разпоредбите на чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и чл.73, ал.1, т.1 и чл.75 от Закона за горите.
При изработване на проекта заявителят да осигури необходимата информация, съгласно чл.108 и чл.115 от ЗУТ.

С уважение,

Айдън Осман
Кмет на община Черноочене22