Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение на Общия устройствен план на Община Черноочене за имот с идентификатор 29132.11.343 по КККР на землище с Железник, граничещ с населеното място с. Железник, с което част от имота се предвиди за изграждане на озеленена площ за широко общественно ползване в с устройствена зона ОЗ

Уважаеми общински съветници,

Озеленените площи са едно от средствата за подобряване на микроклимата и хигиенните условия в населените места. Във връзка с изпълнението на благоустройствени дейности в населените места на територията на община Черноочене за подобряване на условията за обитаване на селищната среда и изграждане на зелени площи, заложено в Плана за интегрирано развитие на община Черноочене в периода 2021-2027год. изграждането на озеленена площ в с.Железник предвидено в Общия устройствен план в селото , между къщи и стопански постройки, в които се отглеждат животни, силно наклонен терен и недостатъчна площ, затрудняващи изпълнението на основни паркови елементи – алеи с малък наклон , подходящо озеленяване, беседки, шадравани и др. , както и постигане на най-важния показател – чиста, приятна и спокойна среда за отдих в парка или градината, се налага да се промени предвиденото място за зелена площ и се измести до детската площадка в с.Железник, намираща се вляво при влизане в с.Железник от Републиканския път І-5. Подходящ за целта е имот с идентификатор 29132.11.343 по Кадастралната карта на з-ще с.Железник, пасище с площ 4466 кв.м., собственост на кметство с.Железник, осма категория на земята. Съгласно чл.31, ал1 от Наредба №7 за устройство на отделните видове територии и устройствени зони норматива за изграждане на зелена площ за обществено ползване е мин. 4кв.м. на 1 бр. жител.
Намерението на община Черноочене е за изграждане на зелени площи /парк или градина/ за широко обществено ползване в съседство с детската площадка върху площ 2500кв.м. от имот с идентификатор 29132.11.343 по КККР на з-ще с.Железник, общ.Черноочене, след промяна предназначението на земеделската земя, за което е необходимо да се измени Общия устройствен план, като се предвиди част от имота да се устрои в устройствена зона Оз.

Въз основа на горе изложеното предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с връзка с чл.124а , ал.1и чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.8 от ЗОС Общински съвет -Черноочене
Р Е Ш И:
1. Приема Решение за изменение на ОУПО Черноочене, с което 2500кв.м. от имот с идентификатор 29132.11.343 по КККР на з-ще с.Железник, общ.Черноочене, се предвидят в устройствена зона Оз за изграждане на озеленена площ за широко общественно ползване, публична общинска собственост.

2. Одобрява заданието за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за имот с идентификатор 29132.11.343 по КККР на з-ще с.Железник, общ.Черноочене за озеленена площ за широко общественно ползване и разрешава изработване на проект за изменение на ОУПО Черноочене и Подробен устройствен план – План за застрояване с зелена площ за широко обществено ползване, придружен от специализирани устройствени схеми – ел. схема и ВиК схема.

3. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 2500кв.м. от имот с идентификатор 29132.11.343 пасище с площ 4466 кв.м., собственост на кметство с.Железник, осма категория на земята. по КККР на з-ще с.Железник, общ.Черноочене, която да се уточни с проекта Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
февруари, 2023год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева