Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно §60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Доп. – ДВ, бр.17 от 2022г., в сила от 1.01.2022 г., изм., бр. 100 от 2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) месечните обезпечения и отчисления за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
Средствата ще се разходват само за дейности свързани с управлението на отпадъците на територията на община Черноочене.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, §59 и §60 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Общинския съвет Черноочене дава съгласие месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени за дейности свързани с управление на отпадъците на територията на община Черноочене

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене