Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС №229/29.07.2022 г. по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2023г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение от 23 декември 2022г. на 48-ото Народно събрание до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в сила е Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Според разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 се предоставя на общините до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки на общините.
Общинския съвет може да одобри за 2023 година разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за финансиране на заеми за капиталови разходи, съгласно указания на Министерство на финансите – ФО-1/20.01.2023г. Размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. са определените с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС №229/29.07.2022 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с указания на Министерство на финансите – ФО-1/20.01.2023г., Общински съвет – Черноочене одобрява за 2023 година разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС №229/29.07.2022 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:

prilojenie_1_KAPITALOVI RAZHODI-2023