Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-2348/23.11.2022 г. от Емран Ердован Мехмед с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 94-00-2348/23.11.2022 г. от Емран Ердован Мехмед с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Разрешение за изработване на проект за ПУП, за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, се дава с решение на Общински съвет по предложение на Кмета.
Собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58829.21.23, местност ,,Анатема‘‘ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на з-ще с. Пчеларово, съгласно Нотариален акт за покупка-продажба на недвижим имот №179, том II, рег. №17426, дело 372 от 29.08.2022г. е Емран Ердован Мехмед.
Съгласно приложеното задание Възложителя Емран Ердован Мехмед, има инвестиционно намерения за изграждане на сграда за ,,обществено-обслужваща и търговска дейност‘‘ в имота си. Във връзка с това е необходимо да се смени предназначението на имота, от земеделски начин на ползване, в урбанизирана територия с подходящо за целите предназначение, като ПИ с идентификатор 58829.21.23, местност ,,Анатема‘‘ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на з-ще с. Пчеларово се урегулира за смесено застрояване с предназначение на имота за обществено-обслужваща и търговска дейност, съобразно допустимите за територията параметри на застрояване в Смесена многофункционална зона (Смф).
Достъпът до поземления имот за смесено застрояване, се осъществява от ПИ с идентификатор 58829.20.39 с начин на трайно ползване: път от републиканската пътна мрежа.
Изготвянето на проект за ПУП-ПЗ е необходим във връзка с процедурите по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, по реда на Закона за опазване на земеделските земи и разрешаване на строителство по реда на ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлени имоти извън урбанизирани територии Общинският съвет, разрешава изготвянето на проект за ПУП на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ – одобрява задание по чл.125 от ЗУТ.

Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и искане с вх.№ № 94-00-2348/23.11.2022 г. от Емран Ердован Мехмед, Общински съвет Черноочене

О Д О Б Р Я ВА :

Заданието по чл.125 от ЗУТ и

Р А З Р Е Ш А В А :

Изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 58829.21.23, местност ,,Анатема‘‘ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на з-ще с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
• Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове
• Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и ЗУТ.
• Застрояването да се съобрази със сервитутите на главните републиканските пътища и да се отдръпне на нормативното отстояние.
• Да се изработи транспортно-комуникационна схема за влизане в имота, която да е съгласувана от Пътно Управление- Кърджали
Приложения:
1. Заявление с вх. № 94-00-2348/23.11.2022 г. от Емран Ердован Мехмед
2. Задание по чл.125 от ЗУТ
3. Документ за собственост
4. Скица-предложение
5. Скица № 15-1040478 от 08.09.2022г. по КККР на з-ще с. Пчеларово, общ. Черноочене
6. Удостоверение за устройствен статут на поземлен имот с идентификатор 58829.21.23 по Общия устройствен план на Община Черноочене
7. Становище от Гл. арх. на общ. Черноочене от 22.11.2022г.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
декември, 2022год.

Съгласувал:
Наим Реджеб
Юрисконсулт

изготвил: инж. Серкан Акиф