Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №945 от 21.10.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; 08/04.03.2022 г.; №№26, 36/14.04.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; 73, 75, 77/29.08.2022 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 08.11.2022 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:
I. За продажба на:
1. Поземлен имот с идентификатор 81236.501.614 с площ 693 кв.м. по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1395/17.08.2022 г., с начална тръжна цена 13 824,00 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и двадесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1377/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 6 523,00 /шест хиляди петстотин двадесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1378/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 7 247,00 /седем хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1254/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 990,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на обекти – общинска собственост, за срок от 5 години:
1. Обект /стая/ №6 с площ 28 кв.м. в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, със застроена площ 243 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1188/08.07.2021 г., с начална месечна наемна цена – 62,78 /шестдесет и два лв. и 78 ст. /лв. без ДДС.

III. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 55395.1.258 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6 408 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1399/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 64,08 /шестдесет и четири лв. и 08 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 55395.1.259 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 557 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1398/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 35,57 /тридесет и пет лв. и 57 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 55395.1.260 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 008 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1397/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 20,08 /двадесет лв. и 08 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 55395.1.135 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 645 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1195/12.07.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 46,45 /четиридесет и шест лв. и 45 ст./ лв.

IV. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.534 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11 140 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1400/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 111,40 /сто и единадесет лв. и 40 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.627 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 159 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1403/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 201,59 /двеста и един лв. и 59 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 38176.4.557 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 36 633 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1402/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 366,33 /триста шестдесет и шест лв. и 33 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.506 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 57 538 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1405/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 575,38 /петстотин седемдесет и пет лв. и 38 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.516 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 400 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1404/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,00 /петдесет и четири лв. и 00 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.540 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16 781 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1401/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 167,81 /сто шестдесет и седем лв. и 81 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.554 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 45 398 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1406/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 499,38 /четиристотин деветдесет и девет лв. и 38 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 04.11.2022 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 07.11.2022 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА