Община Черноочене разширява обхвата на обгрижването

Новини

Общинския съвет – Черноочене на последното си редовно заседание даде съгласие Общината да кандидатства по процедура „Грижа в дома“, приоритет „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Председателят на Общински съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 7 основни и други допълнителни точки.

„Основно изискване при подаване на проектните предложения пред Министерството на труда и социалната политика е да има прието решение на Общинския съвет“, заяви по време на задеданието кметът на Община Черноочене Айдън Осман. Той разясни, че целта е да се осигури почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, доставка на храна и продукти от първа необходимост, както и други дейности.

С реализирането ще бъдат задоволени нуждите на минимум още 93 потребители от община Черноочене.

„Настоящото проектно предложение ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Център за социални услуги в домашна среда”, ще създаде устойчивост и ще надгради постигнатите резултати от проектите, за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с различните компоненти“, уточни Айдън Осман.

Общинският съвет даде съгласието Община Черноочене да реализира предоставянето на топъл обяд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Между приетите решения са допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост, актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи и други.

Исмет ИСМАИЛ