Съобщение

Съобщения

Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година.
Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.
Предложения, мнения и препоръки към проекта могат да се депозират на електронния адрес на Общински съвет – Черноочене: obs_chern@abv.bg и в деловодството на Общински съвет,ет.2, стая 17 в сградата на общинска администрация на адрес с.Черноочене, ул. ,,Шеста”, № 9.

Приложения:

Докладна записка

Проект за правилник на Общински съвет – Черноочене

predlojenie_27_10_2022

Приложения към Предложение:

predlojenie_27_10_2022

spravka_28_10_2022