Докладна записка

Материали до ОбС

Докладна записка

от Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС– Черноочене

Относно:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
С Решение №66/07.03.2022 година на Административен съд – Кърджали е отменен Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, приет с Решение №2/28.11.2019 г.на ОбС – Черноочене, с мотиви, че не е спазен 30-дневният срок, предвиден в разпоредбата на чл.26, ал.4 от ЗНА и поради липса на мотиви в изпълнение на разпоредбата на чл.28, ал.2 от същия закон.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове ви предоставям следните мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година:

I.Причини, които налагат приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г.:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).
С проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г., се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент Правилник, приет с Решение № 2/28.11.2019 година на ОбС-Черноочене.
II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г ., се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Черноочене.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник:
Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общинския съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

В тази връзка предлагам на вашето внимание проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, за обсъждане и приемане на съответно решение, а именно:
– На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС – Черноочене приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година.
2.Съобщение във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/

 

Приложения:


Съобщение от 27.09.2022 г.

Проект за правилник на Общински съвет – Черноочене

predlojenie_27_10_2022

Приложение:

spravka_28_10_2022