Предложение

Материали до ОбС

ОТНОСНО:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните  основни месечни заплати на кметовете на кметствата

 

      Мотиви:

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на  кмета на общината.

При определяне на размера на възнагражденията е взето предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, която гласи, че основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства  се определят от съответния Общински съвет при условията на ЗМСМА.

Съгласно чл.1, ал.5, т.14.2 от Закон  за изменение и допълнение на Закона за Държавния Бюджет на Република България за 2022 г.  /обнар. в ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г./,  ПМС №229 от 29 юли 2022г. и ФО № 56 на МФ  са определени нови стойностни показатели на общината за делегираните от държавата дейности във функция „Общи държавни служби“, група А „Изпълнителни и законодателни органи“, дейност 122 „Общинска администрация“, което позволява да се направят актуализация на трудовите възнаграждения на кметовете.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1 т. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерския съвет  №67/14.04.2010 година  за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет –  с.Черноочене  определя  конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.08.2022 година, както следва:

№ по ред Длъжност Трите имена Основна месечна заплата
1 Кмет с. Комунига Бахри  Хашимов 1330.00 лв.
2 Кмет с. Габрово Беятин  Халим 1330.00 лв.
3 Кмет с. Лясково Шабан  Адем 1330.00 лв.
4 Кмет с. Ябълчени Байрам  Мустафа 1330.00 лв.
5 Кмет с. Дядовско Гюлбахар  Мурад 1265.00 лв.
6 Кмет с. Минзухар Шукри  Осман 1265.00 лв.
7 Кмет с. Бели вир Фариз  Халил 1265.00 лв.
8 Кмет с. Даскалово Гюнер  Апти 1265.00 лв.
9 Кмет с. Водач Муса  Муса 1265.00 лв.
10 Кмет с. Житница Шенгюл  Алиева 1265.00 лв.
11 Кмет с. Паничково Али  Бекир 1265.00 лв.
12 Кмет с. Железник Себахтин  Мустафа 1140.00 лв.
13 Кмет с. Патица Юксел  Ахмед 1140.00 лв.
14 Кмет с. Стражница Еджевит  Ибрам  1140.00 лв.
15 Кмет с. Свободиново Семра  Шабан 1140.00 лв.
16 Кмет с. Каблешково Гюнер  Мехмед 1140.00 лв.
17 Кмет с. Пряпорец Айля  Ахмед 1140.00 лв.
18 Кмет с. Нови пазар Вилдане Сали 1140.00 лв.
19 Кмет с. Петелово Ахмед  Ахмед 1140.00 лв.
20 Кмет с. Божурци Ембие Мурадова 1140.00 лв.
21 Кмет с. Яворово Айнур Осман 1140.00 лв.

 

 

Необходимите средства за изплащане на възнагражденията са осигурени по бюджета на общината

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН ОСМАН   

Кмет на Община Черноочене 

 

Съгласувал:

 

Севинч Мехмед                                                  

Главен счетоводител