Предложение

Материали до ОбС

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам. кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Черноочене

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата
Предлагам актуализация на досегашния размер на основната месечна заплата на кмета на община Черноочене, съобразено с ръста на възнагражденията на кметовете на кметства.
Мотиви:
При определяне на размера на възнагражденията е взето предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, която гласи, че основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния Общински съвет при условията на ЗМСМА.
Съгласно чл. 1, ал. 5, т.14.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. /обнар- в ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г./, ПМС № 229/29 юли 2022 г. и ФО № 56 на МФ са определени нови стойностни показатели на общината за делегираните от държавата дейности във функция „Общи държавни служби“, А „Изпълнителни и законодателни органи“, дейност 122 „Общинска администрация“, което позволява да се направят актуализация на трудовите възнаграждения на кметовете.
Предложението е съгласувано и с отговорните длъжностни лица от общинската администрация, и необходимите средства са осигурени по бюджета на общината за
2022 година.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

ОбС – Черноочене, на основание чл. 21, ал.1, т.5 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Черноочене в размер на 4 400.00 лв. /четири хиляди и четиристотин лева/, считано от 01 август 2022 година.

С уважение,
ФЕРХАД ФЕРХАД
Зам. Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:

Севинч Мехмед
Гл. счетоводител