Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 734 от 22.08.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08/04.03.2022 г.; №26/14.04.2022 г.; №49/20.05.2022 г.; №№58, 67/18.07.2022 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.09.2022 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1377/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 6 523,00 /шест хиляди петстотин двадесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1378/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 7 247,00 /седем хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ VIII в кв. 1 с площ 514 кв.м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г., с начална тръжна цена 4 328,00 /четири хиляди триста двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ I в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1253/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1254/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 990,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.503 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 473 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1387/03.08.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 124,73 /сто двадесет и четири лв. и 73 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 38176.3.537 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 662 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1386/03.08.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 106,62 /сто и шест лв. и 62 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.580 в землището на с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 469 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1392/17.08.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 14,69 /четиринадесет лв. и 69 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.581 в землището на с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 503 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1393/17.08.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 15,03 /петнадесет лв. и 03 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.217 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 26 295 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1281/01.04.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 289,25 /двеста осемдесет и девет лв. и 25 ст./ лв.

III. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.137 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 325 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1292/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 113,58 /сто и тринадесет лв. и 58 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.183 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 90 774 кв.м., категория на земята – четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост №1291/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1724,71 /хиляда седемстотин двадесет и четири лв. и 71 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.380 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 112 008 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1290/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1232,09 /хиляда двеста тридесет и два лв. и 09 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 07.09.2022 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 08.09.2022 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА