Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 29.08.2022 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно училищната мрежа в Община Черноочене, Област Кърджали, за учебната 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за обществен превоз на пътници за автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/