Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Вече трети месец община Черноочене изпълнява дейности по направление 2 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.
Дейностите по направление 2 целят адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid – 19.
От 01.06.2022 година шестнадесет потребители и персонала на защитени жилица за лица с умствена изостаналост село Минзухар и село Патица продължават да получават подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19, като в рамките на планираните средства, за срок от 6 месеца за целта са удължени трудовите правоотношения с двама общи работници и двама хигиенисти- по един във всяко от защитените жилища. Допълнително наетитят персонал продължава да извършва няколкократна ежедневна дезинфекция и хигиенизиране на мебелировката, помещенията, сградата и прилежащите площи с осигурени по Проекта техника, дезинфектанти и почистващи препарати.
Дейностите по направление 2 ще приключат на 01.12.2022 година с приключване дейностите по Проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз