Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за обществен превоз на пътници за автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.16в, ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по ЗОП, когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието на Общински съвет – Черноочене следното:

ПРОЕКТО – Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от ЗАП, във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/ 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет- Черноочене

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и републиканската транспортни схеми по следните маршрутни разписания:
1. Черноочене- Каняк
2. Черноочене – Безводно
3. Черноочене – Пчеларово- Минзухар
4. Кърджали – Яворово ​
5. Кърджали – Дядовско
6. Кърджали – Минзухар
7. Кърджали – Безводно
8. Кърджали – Лясково
9. Кърджали – Комунига
10. Пловдив – Черноочене.

2. С настоящето решение Общински съвет- Черноочене делегира изпълнението на своите функции на Кмета на община Черноочене, като го оправомощава да предприеме всички правни и фактически действия по провеждането на процедурата по реда на ЗОП, както и сключване на договор с определените за изпълнители.

3. Възлага на кмета на Община Черноочене в рамките на предоставените му от ЗОП правомощия да проведе обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

Изготвил: …………….

Началник отдел „ ИПСИП” /инж. Рушен Фейзула/

Съгласували:

Директор дирекция “СА”:……………..
/Кенан Нешад/

Юрисконсулт:……………….
/Наим Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ