Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.53, ал.2 от Закона предучилищното и училищното образование и чл.2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България се приемат с акта на Министерски съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина.
Съгласно чл.53, ал.2 от Закона предучилищното и училищното образование чл.2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.
Съгласно разпоредбите на чл.53, ал.2 от Закона предучилищното и училищното образование, чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ПМС № 128/29.06.2017 г. списъкът със средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

След обсъждане, съобразявайки се с обективните дадености, социално-икономическите, миграционните и демографските процеси, предложенията направени от директорите на училищата и с нормативната уредба, предлагам на Вашето внимание следните основни училища да бъдат предложени за включване в Списъка на средищните училища за учебната 2022/2023 година.

1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково

ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Паничково се намира на 25 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 10 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова. В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2022/2023 година в училището се очаква да се обучават 7 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 3 паралелки.
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на учениците:
– с.Паничково – м.Акташ – ОУс. Паничково;
– с.Черноочене – с.Йончево – ОУ Паничково;
Ученическия превоз ще се ползва от 7 ученика, които ще пътуват от 3 км. до 22 км. в едната посока по следните населени места:
с.Йончево- 3 ; м.Акташ – 1.
Учениците се извозват със собствен превоз на общината и със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местни планински общински пътища и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
Най-близкото училище до ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково е ОУ „ В.Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 16,5 км. в едната посока или 16,5 x 1,24=20,46 км./Приложение към чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017 г./ Поради географското разположение и лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците до ОУ„В.Левски” с.Комунига.

2.ОУ „Хр.Ботев” с. Габрово

ОУ „Хр. Ботев” с.Габрово се намира на 10 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 8 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2022/2023 година в училището ще се обучават 22 ученици разпределени в 4 паралелки.
Ученическият превоз ще се ползва от 12 ученици и ще пътуват от следните населени места:
с.Даскалово- 5 ученика
с.Черна нива – 3 ученика
с.Ново селище – 1 ученика
с.Бакалите – 2 ученика
с.Босилица – 1 ученик
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на учениците:
Габрово – с.Черна нива – с.Ново селище – с.Босилица – с.Бакалите – ОУ с.Габрово;
Черноочене – с.Даскалово – ОУ Габрово;
Учениците се извозват със собствен превоз на общината.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местни планински общински пътища и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
Най-близкото училище до ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово е ОУ ”Васил Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 7 км. или 7 x 1,24 = 8,68.км. Поради географското разположение и лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците от с.Бакалите до ОУ„В.Левски” с.Комунига, като разстоянието от с.Бакалите до с. Комунига е 23 км в едната посока или 23 x 1.24=28,52 км./Приложение към чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017 г./
3. СУ„Хр.Смирненски” с. Черноочене
СУ”Хр. Смирненски” е единственото средно училище на територията на община Черноочене. Сградата е масивна на два етажа, има 12 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, физкултурен салон за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. Обучението е целодневно, с организирано столово хранене.
През учебната 2022/2023 година в училището ще се обучават 495 ученици, като 407 от тях пътуват ежедневно от съседните населени места.
Има утвърдена транспортна схема за превозване на учениците, както следва:

1.с.Черноочене – център с.Яворово – с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – с.Житница – СУ с.Черноочене;
2.с.Черноочене – с.Бели вир – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене ;
3.с.Черноочене – с.Стражница – с.Свободиново – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене;
4.СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене – Черноочене горна махала – с.Божурци – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене;
5.СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене – с.Ябълчене – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене ;
6.СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене – с.Патица- с.Железник- СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене – с.Комунига;
7.с.Черноочене – с.Дядовско – с.Водач – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене ;
8.с.Лясково – с.Караманци – СУ – ДГЧерноочене – с.Стремово – СУ с.Черноочене – с.Каблешково – СУ с.Черноочене;
9.с.Минзухар – СУ с.Черноочене – с.Бостанци – с.Драганово- СУ с.Черноочене – с.Габрово – с.Даскалово – Каракаш махала- СУ с.Черноочене – с.Каблешково – с.Ябълчене – СУ с.Черноочене;
10. Община Черноочене – с.Бърза река – с.Бостанци – с.Вождово- СУ Черноочене;
Учениците се извозват със собствен превоз на общината и със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местни планински общински пътища и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.

Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следното Пректо-

РЕШЕНИЕ:

І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ПМС №128/29.06.2017г., Общински съвет – Черноочене предлага за учебната 2022/2023 година в Списъка на средищните училища от община Черноочене да бъдат включени следните училища, както следва:

1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово
3.СУ„Хр.Смирненски” с. Черноочене

ІІ.Възлага на Кмета на община Черноочене до 10.09.2022 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включване на:

1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово
3.СУ„Хр.Смирненски” с. Черноочене, в списъка на средищните училища за учебната 2022/2023 г.

С уважение,

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР