Стартира изграждането на нова улица в Черноочене

Новини

Нова улица ще бъде изградена в Черноочене, а стартът беше даден с откриването на строителната площадка. На церемонита присъстваха кметът на община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, народният представител от кърджалийската листа на ДПС Адлен Шевкед, общински съветници, общественици, представители на фирмата изпълнител и на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“.
Улицата ще минава зад сградата на Народно читалище „Пробуда 1956“, в непосредствена близост до коритото на река Перперешка. Това става възможно след като община Черноочене получи одобрение за финансиране изпълнението на проектно предложение за „Рехабилитация на улица в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т. 96 до о.т. 215ж и изграждане на улично осветление“.
Кметът на общината Айдън Осман, председателят на управителния съвет на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ Ферхад Ферхад и административния екип на МИГ-а подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Споразумението е тристранно – между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и община Черноочене. 
Строително-монтажните дейности предвиждат оформяне на улицата, полагане на настилка, тротоарни плочи и пешеходна алея. Ще се монтира и улично осветление.
„Извървяна е процедура по Закона за обществените поръчки за определян изпълнителите на проекта.
Това е поредният публичен проект по линия на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ на наша територия. Основна цел на екипа ни е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общинския център, реализирана чрез пространствени решения, заяви Айдън Осман и увери, че ангажиментите и дейностите, по които работи общината ще продължат.
Исмет ИСМАИЛ