Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №147 oт 16.03.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; № № 05, 08, 16, 17/04.03.2022 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 07.04.2022 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ І в кв. 9 с площ 300 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1239/06.12.2021 г., с начална тръжна цена 2 526,00 /две хиляди петстотин двадесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІI в кв. 9 с площ 784,55 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1240/06.12.2021 г., с начална тръжна цена 6 607,00 /шест хиляди шестстотин и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІII в кв. 9 с площ 776 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1241/06.12.2021 г., с начална тръжна цена 6 535,00 /шест хиляди петстотин тридесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ XXV в кв. 1 с площ 621 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1246/24.01.2021 г., с начална тръжна цена 5 231,00 /пет хиляди двеста тридесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 81236.501.582 с площ 874 кв.м. по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1249/31.01.2022 г., с начална тръжна цена 11 715,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин и петнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Незастроен УПИ VIII в кв. 1 с площ 514 кв.м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г., с начална тръжна цена 4 328,00 /четири хиляди триста двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Незастроен УПИ I в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1253/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
8. Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1254/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
9. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
10. Незастроен УПИ III в кв. 19 с площ 733,33 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1256/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 489,00 /седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
11. Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 48,60 кв. м, състояща се от две стаи и входно антре, находяща се в ПИ с пл.сн.№187 по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1244/14.01.2022 г., с начална тръжна цена 700,00 /седемстотин лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
12. Лек автомобил – „ДЕУ НЕКСИЯ” с рег. № К6968АН, рама № KLATF19Y1VC272462, двигател № G15MF649986B, с начална тръжна цена 702,00 /седемстотин и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
13. Лек автомобил – „ВАЗ 21101” с рег. № К2600АМ, рама № XTA21101050832261, двигател № 1248172, с начална тръжна цена 703,00 /седемстотин и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

II. Учредяване право на строеж:
1. Право на строеж върху петно №1 с площ 30,50 кв.м., находящ се от УПИ II-18, кв. 22 по КРП на с. Черноочене, с идентификатор 81236.502.18, актуван с Акт за частна общинска собственост №2/24.04.2010 г., с начална тръжна цена 727,00 /седемстотин двадесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

III. Отдаване под наем на обекти – общинска собственост, за срок от 5 години:
1. Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 46,56 кв. м, състояща се от две стаи и коридор, находяща се в УПИ І, кв. 10, пл.сн. №46 по плана на с. Лясково, актуван с Акт за частна общинска собственост №1247/26.01.2022 г., с начална месечна наемна цена – 50.05 /петдесет лв. и 05 ст. /лв. без ДДС.
2. Терен с площ от 21 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 81236.502.40 по КККР на с. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1242/07.01.2022 г., г., с начална месечна наемна цена – 66,67 /шестдесет и шест лв. и 67 ст./ лв. без ДДС.

IV. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 23114.500.180 в землището на с. Драганово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 526 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1251/31.01.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 5,79 /пет лв. и 79 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.112 в землището на с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3620 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1245/18.01.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 36,20 /тридесет и шест лв. и 20 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 03188.10.143 в землището на с. Безводно, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 961 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1275/15.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 9,61 /девет лв. и 61 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 03188.10.144 в землището на с. Безводно, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 991 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1276/15.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 9,91 /девет лв. и 91 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 03188.10.148 в землището на с. Безводно, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6104 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1277/15.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 61,04 /шестдесет и един лв. и 04 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 81236.3.431 в землището на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 251 кв.м., категория на земята – четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост №1274/15.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 4,77 /четири лв. и 77 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.601 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 059 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1257/07.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 20,59 /двадесет лв. и 59 ст./ лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.501 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 604 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1258/07.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 46,04 /четиридесет и шест лв. и 04 ст./ лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 38176.3.519 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 856 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1259/07.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 31,42 /тридесет и един лв. и 42 ст./ лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.656 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 036 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1273/15.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 120,36 /сто и двадесет лв. и 36 ст./ лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.618 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 384 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1260/07.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 33,84 /тридесет и три лв. и 84 ст./ лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.551 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 003 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1261/07.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 20,03 /двадесет лв. и 03 ст./ лв.
13. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.583 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 995 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1272/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 39,95 /тридесет и девет лв. и 95 ст./ лв.
14. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.552 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 587 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1262/08.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 25,87 /двадесет и пет лв. и 87 ст./ лв.
15. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.586 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 848 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1263/08.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 58,48 /петдесет и осем лв. и 48 ст./ лв.
16. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.516 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 628 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1264/08.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 16,28 /шестнадесет лв. и 28 ст./ лв.
17. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.633 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 072 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1265/08.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 10,72 /десет лв. и 72 ст./ лв.
18. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.621 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 865 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1266/08.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 18,65 /осемнадесет лв. и 65 ст./ лв.
19. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.627 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 044 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1271/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 100,44 /сто лв. и 44 ст./ лв.
20. Поземлен имот с идентификатор 38176.6.628 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 943 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1267/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 39,43 /тридесет и девет лв. и 43 ст./ лв.
21. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.513 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 630 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1268/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 46,30 /четиридесет и шест лв. и 30 ст./ лв.
22. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.607 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 44 274 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1269/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 442,74 /четиристотин четиридесет и два лв. и 74 ст./ лв.
23. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.525 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 991 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1270/09.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 59,91 /петдесет и девет лв. и 91 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 01.04.2022 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 05.04.2022 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА