Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2021/2022 година:

 

землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м /
1.1 Мурга 49326.10.237 10 7741
1.2 Мурга 49326.10.230 10 4937
1.3 Мурга 49326.10.229 10 1360
1.4 Мурга 49326.10.318 9 1175
2.1 Черна нива 80830.5.509 9 1810
2.2 Черна нива 80830.5.510 9 2579
2.3 Черна нива 80830.5.511 9 1014
2.4 Черна нива 80830.5.505 9 414
2.5 Черна нива 80830.5.537 9 2874
3.1 Ново селище 52153.1.48 9 1044
3.2 Новоселище 52153.1.67 9 2114
3.3 Новоселище 52153.2.48 9 2157
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

 

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/         

                                                

Директор –                                                                         С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                              /Неджатин Салим/                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА