Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

 

  1. Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година:

Земеделски земи под наем

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./
 

Земеделски земи под наем за срок от 1 година:

 

1.1 Мурга 49326.10.237 10 7741
1.2 Мурга 49326.10.230 10 4937
1.3 Мурга 49326.10.229 10 1360
1.4 Мурга 49326.10.318 9 1175
2.1 Черна нива 80830.5.509 9 1810
2.2 Черна нива 80830.5.510 9 2579
2.3 Черна нива 80830.5.511 9 1014
2.4 Черна нива 80830.5.505 9 414
2.5 Черна нива 80830.5.537 9 2874
3.1 Новоселище 52153.1.48 9 1044
3.2 Новоселище 52153.1.67 9 2114
3.3 Новоселище 52153.2.48 9 2157

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/                                                                       

Директор –                                                                               С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                            АЙДЪН ОСМАН                              /Неджатин Салим/                                                             КМЕТ НА ОБЩИНА