Съветници в Черноочене приеха програма за насърчаване на възобновяема енергия

Новини

Общинският съвет в Черноочене с решения на последното си редовно заседание прие Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г. Тя е разработена в изпълнение на задълженията на община Черноочене по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 8 основни и 5 допълнителни точки. Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че за период от 2021 до 2030 година ще се изготвят планове за реализация на програмата, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет, както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реално изпълнение.

Съветниците решиха да се допълнят обекти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи.

Взеха и решение и за възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за обществен превоз на пътници за автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

Исмет ИСМАИЛ