Съобщение

Търгове

Община Черноочене, обл. Кърджали съобщава на всички участници  в публичния  търг с явно наддаване насрочен на 29.07.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, че на основание Заповед №512 от 21.07.2021г., на кмета на Община Черноочене, във връзка с постъпило заявление от заинтересовано лице , имотите:

1 . Незастроен урегулиран поземлен имот ХI в кв.5 с площ 595 кв. м. по плана на с. Лясково,  общ.  Черноочене,  актуван с Акт  за  частна  общинска   собственост №1133/04.06.2021 г.,   с   начална   тръжна  цена  5 370,00   /пет хиляди  триста  и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2.  Незастроен урегулиран поземлен имот ХII в кв.5 с площ 612 кв.м. по плана на с. Лясково,  общ. Черноочене,  актуван  с  Акт  за  частна  общинска   собственост №1134/04.06.2021 г., с начална тръжна цена 5 505,00 /пет хиляди петстотин и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.,   се изключват от търга.

АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА