Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за разширение на площадката за проектиране и изграждане на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене“, разположена в землището на с.Пряпорец, община Черноочене

Уважаеми общински съветници,

Моля на заседание на Общински съвет – Черноочене, на основание на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.8 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и раззпореждане с общинската собственост, отчитайки значимостта на обект:“ Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене “, да се вземе Решение за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за разширение на площадката за проектиране и изграждане на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене “, утвърдена с Решение № КЗЗ – 1 от 2008 г., т.5 и променено предназначение на Земята с Решение № КЗЗ – 1 от 2008 г., т.22 на Комисията за земеделските земи при МЗХГ, заемаща поземлен имот с идентификатор 58731.10.473 и част от ПИ с идентификатор 58731.10.328 по КККР на землище с. Пряпорец. С предлаганото разширение на вече одобрената площадка за проекта за ПСОВ ще се засегнат земеделски земи, стопанисвани от община Черноочене, а именно поземлен имот с идентификатор 58731.10.474 – нива с осма категория на земята и поземлен имот с идентификатор 58731.10.328 – пасище с храсти, осма категория на земята, разположени в местността „Дирмен янъ“ по КККР на землище с.Пряпорец.
Общински съвет – Черноочене трябва да вземе и Решение за предварително съгласие за предоставяне на необходимата земя /терен/ от остатъчния фонд – имоти с идентификатори 58731.10.474 и 58731.10.328, стопанисвани и управлявани от община Черноочене в съответствие с чл.19 от ЗСПЗЗ, която площ ще бъде доказана с изработения проект ПУП – ПЗ за ПОСВ Черноочене.

Във връзка с това предлагам Общински съвет- Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устойство на територията и чл.8 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Общински съвет Черноочене ,

Р Е Ш И :

1. РАЗРЕШАВА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за разширение на площадката за проектиране и изграждане на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене “.

2. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за предоставяне на необходимата земя /терен/ от остатъчния фонд – от имоти с идентификатори 58731.10.474 – нива, осма категория на земята и 58731.10.328 – пасище с храсти, осма категория на земята, стопанисвани и управлявани от община Черноочене по чл.19 от ЗСПЗЗ, доказана с изработения и одобрен проект ПУП-ПЗ за ПОСВ Черноочене

Съгласувал:………………..
/юрисконсулт Н.Реджеб/

Изготвила:………………………
Инж.Н.Милева/

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман