Уведомление

Съобщения

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – ХАСКОВО

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, със седалище и адрес на управление с. Черноочене, ул. „Шеста” №9, вписано в търг.регистър с ЕИК 00236164, представлявана от Айдън Ариф Осман – Кмет

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: с. Черноочене, ул. „Шеста” №9, област Кърджали

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 038 / 62 45 71 odz_zornica_3@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене

Лице за контакти: инж.Николина Милева –  0850 12 30 37, инж.Сена Радева – строителен надзор 0888 236 226.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ  има следното инвестиционно предложение:

разширение на съществуващия напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, Община Черноочене, обл. Кърджали чрез изграждане на допълнителен  резервоар,  разположен на площадката на съществуващия резервоар на разстояние 1м. в северна посока.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Новопроектираният напорен резервоар е с правоъгълна форма в план. Той се състои от арматурна (суха) камера и от две водни камери. Във всяка камера има изградени по една циркулационна/преградна стена за предпазване на водата от застояване. Резервоарът ще се изпълни от стоманобетон.

Предвижда се всички бетонови повърхности да се измажат с гладка циментова мазилка на два пласта в състав 1:1 и дебелина 1.5см. и 0.5см. Под фундаментната плоча ще се положат два пласта хидроизолация 8Б8, а стените и покривните плочи ще се обработят с мазана хидроизолация на битумна основа.

Резервоарът е проектиран така, че да се предотврати навлизането на външни води и на други замърсители през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите. Над покривната плоча на водните камери ще се изпълни земен насип с дебелина 0,70м., за предпазване на водата и носещите елементи от температурните промени.

За осигуряване на нормална експлоатация резервоарът е снабден с вливна, водовземна (хранителна) и преливно-изпразнителна тръбни системи. В него се влиза през външна метална врата с размери 0,95/1.85м. и вътрешни отвори – по един за всяка водна камера и размери 1.55/1.35м.

Вентилацията в резервоара, която служи и за поддържане на постоянно въздушно налягане, независимо от промените на водното ниво ще се осъществява посредством отвори в покривната плоча и вентилационни комини (отдушници) с диаметър 150 тт и височина 1м. над земната повърхност.

Фасадите на резервоара, които остават над терена ще се изпълнят със светлосива минерална мазилка върху циментова шпакловка и стъклофибърна мрежа. Върху покривната плоча на кота +2.30 ще се изгради борд от бетонови тухли с шапка от поцинкована ламарина. Плоския покрив ще се хидроизолира с два пласта хидроизолация, горния от които е с посипка. За отводняване на плоския покрив се предвиждат 2 броя барбакани, които ще отвеждат събралата се дъждовна вода свободно по терена.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

……………………………………………………………………………………………………………

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В землището на с. Ябълчени, община Черноочене, област Кърджали. Не се засягат чужди имоти.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При експлоатазията не се използват природни ресурси. Съхранява се вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: неприложимо

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: неприложимо

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: неприложимо

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)неприложимо

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: неприложимо

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя: – документ за собственост

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: 03.06.2021г.                                                                     Уведомител: …………………………

(подпис)