Съобщение

Търгове

Община Черноочене, обл. Кърджали съобщава на всички участници в насрочения за 27.05.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти и отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, поради допусната явна фактическа грешка в раздел II – отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, със Заповед №328/20.05.2021 г. на кмета на община Черноочене са направени изменения в т.33 и т.34, както следва:
1. В раздел II – отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години в т.33 текстът „начална тръжна годишна наемна цена – 289,71 /двеста осемдесет и девет лв. и 71 ст./ лв.“ – да с чете 29,71 /двадесет и девет лв. и 71 ст./ лева.
2. В раздел II – отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години в т.34 текстът „начална тръжна годишна наемна цена – 129,49 /сто двадесет и девет лв. и 49 ст./лв.“ – да с чете 128,49 /сто двадесет и осем лв. и 49 ст.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА