Обява

Търгове

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №289 от 10.05.2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №14/28.01.2021 г.; №21/25.02.2021 г.; №29/29.04.2021 г. и №31/29.04.2021 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.05.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 2 с площ 580 кв.м. по частичната регулация на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1127/06.04.2021 г., с начална тръжна цена 4 695,00 /четири хиляди шестстотин двадесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.625 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 970 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1056/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 022,24 /единадесет хиляди и двадесет и два лв. и 24 ст./ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.626 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 1 872 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1057/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 6 947,38 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем лв. и 38 ст./ лв. без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.628 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 3 323 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1058/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 12 332,34 /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 34 ст./лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.629 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 454 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1059/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 9 107,29 /девет хиляди сто и седем лв. и 29 ст./лв. без ДДС.
6. Незастроен ПИ с пл.сн. №156 с площ 359 кв.м. по плана на с. Божурци – Дединци, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1065/28.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 834,00 /две хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 58829.170.10 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 192 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1063/26.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,50 /петдесет и четири лв. и 50 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.482 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 068 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1100/24.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 110,75 /сто и десет лв. и 75 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.19 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 746 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №485/30.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 37,46 /тридесет и седем лв. и 46 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 14221.78.8 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 817 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №484/30.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 28,17 /двадесет и осем лв. и 17 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.34 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 410 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП-нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №481/30.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 14,10 /четиринадесет лв. и 10 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.132 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 428 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №478/25.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 14,28 /четиринадесет лв. и 28 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.138 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 953 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №477/25.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 59,53 /петдесет и девет лв. и 53 ст./ лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.46 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 640 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №480/30.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 46,40 /четиридесет и шест лв. и 40 ст./ лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 14221.1.25 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 838 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №476/24.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 38,38 /тридесет и осем лв. и 38 ст./ лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 14221.2.49 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 670 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №475/24.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 126,70 /сто двадесет и шест лв. и 70 ст./ лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.1 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 493 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №474/24.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 204,93 /двеста и четири лв. и 93 ст./ лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.71 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 387 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1089/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 15,26 /петнадесет лв. и 26 ст./ лв.
13. Поземлен имот с идентификатор 14221.4.17 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 412 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №471/24.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 204,12 /двеста и четири лв. и 12 ст./ лв.
14. Поземлен имот с идентификатор 14221.8.7 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14 319 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №470/24.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 143,19 /сто четиридесет и три лв. и 19 ст./ лв.
15. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.39 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 011 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №469/23.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 220,12 /двеста и двадесет лв. и 12 ст./ лв.
16. Поземлен имот с идентификатор 14221.15.6 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 463 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №468/23.04.2019 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 124,63 /сто двадесет и четири лв. и 63 ст./ лв.
17. Поземлен имот с идентификатор 55960.1.9 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 615 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1110/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 36,15 /тридесет и шест лв. и 15 ст./ лв.
18. Поземлен имот с идентификатор 55960.10.307 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 173 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1112/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 19,94 /деветнадесет лв. и 94 ст./ лв.
19. Поземлен имот с идентификатор 55960.2.5 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 935 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1102/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 219,90 /двеста и деветнадесет лв. и 90 ст./ лв.
20. Поземлен имот с идентификатор 55960.2.14 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 149 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1113/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 206,53 /двеста и шест лв. и 53 ст./ лв.
21. Поземлен имот с идентификатор 55960.2.21 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 919 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1114/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 185,62 /сто осемдесет и пет лв. и 62 ст./ лв.
22. Поземлен имот с идентификатор 55960.2.37 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19 925 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1115/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 338,75 /триста тридесет и осем лв. и 75 ст./ лв.
23. Поземлен имот с идентификатор 55960.4.35 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 163 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1116/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 15,12 /петнадесет лв. и 12 ст./ лв.
24. Поземлен имот с идентификатор 55960.2.55 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11 947 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1117/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 203,10 /двеста и три лв. и 10 ст./ лв.
25. Поземлен имот с идентификатор 55960.11.28 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 780 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1118/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 13,26 /тринадесет лв. и 26 ст./ лв.
26. Поземлен имот с идентификатор 55960.4.54 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 260 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1119/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 133,38 /сто тридесет и три лв. и 38 ст./ лв.
27. Поземлен имот с идентификатор 55960.7.75 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 500 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1101/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 8,50 /осем лв. и 50 ст./ лв.
28. Поземлен имот с идентификатор 55960.9.38 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 992 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1106/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 16,86 /шестнадесет лв. и 86 ст./ лв.
29. Поземлен имот с идентификатор 55960.9.3 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 711 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1105/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 12,09 /дванадесет лв. и 09 ст./ лв.
30. Поземлен имот с идентификатор 55960.8.3 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 822 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1104/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 98,97 /деветдесет и осем лв. и 97 ст./ лв.
31. Поземлен имот с идентификатор 55960.3.108 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 600 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1103/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 10,20 /десет лв. и 20 ст./ лв.
32. Поземлен имот с идентификатор 55960.9.43 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 637 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1109/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 10,83 / десет лв. и 83 ст./ лв.
33. Поземлен имот с идентификатор 55960.4.37 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 285 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1108/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 289,71 /двеста осемдесет и девет лв. и 71 ст./ лв.
34. Поземлен имот с идентификатор 55960.11.25 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 558 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1102/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 129,49 /сто двадесет и девет лв. и 49 ст./ лв.
35. Поземлен имот с идентификатор 55960.10.118 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14 107 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1111/02.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 239,82 /двеста тридесет и девет лв. и 82 ст./ лв.
36. Поземлен имот с идентификатор 55960.11.56 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 207 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1102/05.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,52 /петдесет и четири лв. и 52 ст./ лв.
37. Поземлен имот с идентификатор 55960.4.216 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 50 672 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1123/08.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 658,74 /шестстотин петдесет и осем лв. и 74 ст./ лв.
38. Поземлен имот с идентификатор 55960.1.311 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 29 367 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1124/08.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 499,24 /двеста и деветнадесет лв. и 90 ст./ лв.
39. Поземлен имот с идентификатор 55960.1.314 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 42 212 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1122/05.03.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 717,60 /седемстотин и седемнадесет лв. и 60 ст./ лв.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 26.05.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 26.05.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА