Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

На 2 април 2021 година в община Черноочене приключва предоставянето на услугата патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.103-0031-С01 по процедура BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.
В продължение на 6 месеца 59 възрастни хора и лица с увреждания от различни населени места на територията на община Черноочене се възползваха от услугите на специализиран мобилен екип в рамките на до 2 часа дневно, съгласно заявените желания и индикираните потребности в изготвените индивидуални оценки.
Всички желаещи потребители ще продължат да получават здравни грижи, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа в продължение на още 12 месеца.
Финансирането на дейността е осигурено по Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 , с което общината ще изпълни поетия ангажимен за осигуряване на непрекъснатост на услугата.