Обява

Търгове

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 107 от 01. 03. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №14/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.. и №21/25.02.2021 г. на ОбС – с.Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.03.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Неурегулиран ПИ с №74 с площ 250 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №248/20.06.2016 г., с начална тръжна цена 1 974,00 /хиляда деветстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.625 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 970 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1056/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 022,24 /единадесет хиляди и двадесет и два лв. и 24 ст./ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.626 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 1 872 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1057/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 6 947,38 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем лв. и 38 ст./ лв. без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.628 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 3 323 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1058/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 12 332,34 /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 34 ст./лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.629 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 454 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1059/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 9 107,29 /девет хиляди сто и седем лв. и 29 ст./лв. без ДДС.
6. Незастроен ПИ с пл.сн. №156 с площ 359 кв.м. по плана на с. Божурци – Дединци, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1065/28.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 834,00 /две хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Незастроен УПИ XІІІ в кв. 1 с площ 370 кв.м. по КРП на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1066/28.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 921,00 /две хиляди деветстотин двадесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
8. Незастроен УПИ ІІ-46 в кв.8 с пл. сн. №46 с площ 1 060 м.кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №297/30.10.2017 г., с начална тръжна цена 10 963,00 /десет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
9. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.203 с площ 527 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №739/08.09.2020 г., с начална тръжна на цена 11 743,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин четиридесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
10. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
11. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.140 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19 701 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1061/14.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 216,71 /двеста и шестнадесет лв. и 71 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.455 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 492 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1062/14.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 115,41 /сто и петнадесет лв. и 41 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.354 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 21 781 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1099/24.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 239,59 /двеста тридесет и девет лв. и 59 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.359 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16 185 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1098/24.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 178,04 /сто седемдесет и осем лв. и 04 ст./ лв.

III. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 58829.170.10 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 192 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1063/26.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,50 /петдесет и четири лв. и 50 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 36066.10.905 в землището на с. Каняк, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14 247 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1064/26.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 142,47 /сто четиридесет и два лв. и 47 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 29132.11.221 в землището на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 920 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – ливада, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1042/ 26.11.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 10,12 /десет лв. и 12 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 03188.10.444 в землището на с. Безводно, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 284 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1060/14.01.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 12,84 /дванадесет лв. и 84 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 14221.1.43 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 449 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1067/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 81,94 /осемдесет и един лв. и 94 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.16 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 499 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1068/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 24,99 /двадесет и четири лв. и 99 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.30 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 172 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1069/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 101,72 /сто и един лв. и 72 ст./ лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 14221.4.3 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 999 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1070/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 79,99 /седемдесет и девет лв. и 99 ст./ лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 14221.6.7 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 000 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1071/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 50,00 /петдесет лв. и 00 ст./ лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 14221.7.16 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 773 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1072/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 27,73 /двадесет и седем лв. и 73 ст./ лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 14221.7.76 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 500 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1073/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 25,00 /двадесет и пет лв. и 00 ст./ лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.23 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 786 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1074/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 52,65 /петдесет и два лв. и 65 ст./ лв.
13. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.26 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8 015 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1075/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 88,17 /осемдесет и осем лв. и 17 ст./ лв.
14. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.10 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 000 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1076/16.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 22,00 /двадесет и два лв. и 00 ст./ лв.
15. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.27 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 487 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1077/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 49,36 /четиридесет и девет лв. и 36 ст./ лв.
16. Поземлен имот с идентификатор 14221.9.32 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4 124 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1078/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 45,36 /четиридесет и пет лв. и 36 ст./ лв.
17. Поземлен имот с идентификатор 14221.13.46 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 500 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1079/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 15,00 /петнадесет лв. и 00 ст./ лв.
18. Поземлен имот с идентификатор 14221.13.58 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 855 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1080/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 18,55 /осемнадесет лв. и 55 ст./ лв.
19. Поземлен имот с идентификатор 14221.16.3 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 205 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1081/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 24,26 /двадесет и четири лв. и 26 ст./ лв.
20. Поземлен имот с идентификатор 14221.19.47 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 567 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1082/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 55,67 /петдесет и пет лв. и 67 ст./ лв.
21. Поземлен имот с идентификатор 14221.22.3 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 800 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1083/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 28,00 /двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв.
22. Поземлен имот с идентификатор 14221.35.6 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 432 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1084/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 14,32 /четиринадесет лв. и 32 ст./ лв.
23. Поземлен имот с идентификатор 14221.75.8 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 569 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1085/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 25,69 /двадесет и пет лв. и 69 ст./ лв.
24. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.29 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 270 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1086/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 12,70 /двадесет лв. и 70 ст./ лв.
25. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.35 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 653 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1087/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 16,53 /шестнадесет лв. и 53ст./ лв.
26. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.65 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 132 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1088/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 11,32 /единадесет лв. и 32 ст./ лв.
27. Поземлен имот с идентификатор 14221.87.106 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1 686 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1088/17.02.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 18,55 /осемнадесет лв. и 55 ст./ лв.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 16.03.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 16.03.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА