Покана за заседание на Общинския съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 25.02.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – с.Черноочене, област Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/