Обява

Обяви

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. 2 от ЗСУ, Община Черноочене, в изпълнение на Заповед 2511/31.12.2020 година на Изпълнителния Директор на АСП, решение № 10/28.01.2021 година на ОбС Черноочене и Заповед № 43/28.01.2021 година на Кмета на община Черноочене

О Б Я В Я В А

Поради големия брой входирани заявления-декларации от заявители за ползване на социалната услуга „асистентска подкрепа” и възникналата от 11.02.2021 година необходимост от прилагане на декларация-съгласие  по член 6, параграф 1, б „а” и член 9, параграф 2, б „а” от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физиески лица във връзка с обработването на лични данни по образец на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и приложимостта на документа към вече попадените заявления-декларации, както и във вразка с големия обем работа, свързана с извършване на обстоятелсвена проверка за принадлежността на лицата към целевите групи и изготвяне на предварителни оценки на заявителите, община Черноочене променя графика за прием на заявления от заявители както следва:

Считано от 15.02.2021 година Заявления-декларации от заявители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в сградата на Община Черноочене – информационен център, на тел. 036916263 или на мейл:obshtina_chernoochene@abv.bg   всеки четвъртък от 08:30 до 16:30 часа